Please contact system administrator

Preprints

  • Xinhui Li, Y. Wang, Yunguang Han, Fei Gao, Qiaoyan Wen. Self-testing of symmetric three-qubit states.

Publications