René Schwonnek
Research Fellow (ECE, NUS)
elerene@nus.edu.sg
Lim Ci Wen Charles

Preprints

  • Timo Simnacher, Nikolai Wyderka, R. Schwonnek , Otfried Gühne. Entanglement detection with scrambled data.
  • Yuan-Yuan Zhao, Guo-Yong Xiang, Xiao-Min Hu, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, R. Schwonnek , Ramona Wolf. Entanglement detection by violations of noisy uncertainty relations: A proof of principle.